Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome má v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov stanovené práva ale aj POVINNOSTI.

Poznáte povinnosti vlastníkov?

• PRISTÚPIŤ K ZMLUVE O SPOLOČENSTVE ALEBO K ZMLUVE O VÝKONE SPRÁVY (§7A ODS.2;§8A ODS.7)

• UHRÁDZAŤ PLATBY DO FOND UPREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV (§1 0ODS.1)

• ZOHĽADNIŤ MIERU VYUŽÍVANIA SPOLOČNÝCH ČASTÍ A SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ DOMU VLASTNÍKMI NP A GARÁŽÍ(§10 ODS.1)

• UHRÁDZAŤ ÚHRADY ZA PLNENIA MESAČNE VOPRED (§10 ODS.6)

• UHRÁDZAŤ PLATBY DO FONDU A ÚHRADY ZA PLNENIA, AJ KEĎ NEUŽÍVA BYT (§10 ODS.7)

• UDRŽIAVAŤ BYT NA SVOJE NÁKLADY (§11 ODS.1)

• NERUŠIŤ A NEOHROZOVAŤ OSTATNÝCH VLASTNÍKOV (§11 ODS.1)

• ODSTRÁNIŤ ZÁVADY A POŠKODENIA, KTORÉ SPÔSOBIL NA INÝCH BYTOCH (§11 ODS.2)

• UMOŽNIŤ VSTUP DO BYTU (§11 ODS.3)

• NERUŠIŤ OSTATNÝCH V NEPRIMERANOM ROZSAHU A NEMENIŤV ZHĽAD DOMU (§11 ODS.4)

• NEZASAHOVAŤ DO VÝKONU VLASTNÍCKYCH PRÁV OSTATNÝCH VLASTNÍKOV (§11 ODS.5)

• UMOŽNIŤ ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH PRI REVÍZIÁCH (§11 ODS.7)

• UMOŽNIŤ PRÍSTUP DO BYTU PRI VYKONÁVANÍ STAVEBNÝCH ÚPRAV A OZNÁMIŤ ICH VYKONÁVANIE (§11 ODS.8)

• OZNÁMIŤ ZMENY V POČTE OSÔB (§11 ODS.9)

• OZNÁMIŤ AKTUÁLNU ADRESU (§11 ODS.9)

• ZÚČASTŇOVAŤ SA NA SPRÁVE BYTOVÉHO DOMU – vlastník má právo a povinnosť (§14 ODS.1)