Ako zmeniť správcu bytového domu? Ako zmeniť formu správy bytového domu?

Publikované dňa: 10.01. 2017
Profesionálny zástupca vlastníkov bytových domov Komplexná správa bytových domov Poradenstvo v oblasti správy bytových domov

Postup pri zmene správcu a postup pri zmene formy správy upravuje Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. O oboch zmenách sa rozhoduje na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.

Schôdzu vlastníkov zvoláva správca na žiadosť štvrtiny všetkých vlastníkov. Väčšinou správca túto schôdzu nezvolá, nakoľko úspešné hlasovanie pre správcu znamená výpoveď zo správy bytového domu. Ak tak neurobí do 15 dní, schôdzu môže zvolať štvrtina vlastníkov sama.

Pri zvolávaní schôdze pomáha zástupca vlastníkov ak je takáto funkcia v bytovom dome obsadená.

Ku zmene správcu môže dôjsť len ak ju schváli nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Ak na schôdzu vlastníkov nepríde dostatočný počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné na schôdzi dohodnúť že o uvedenom bude prebiehať písomné hlasovanie. Na schôdzi je potrebné odhlasovať aj kto bude vykonávať písomné hlasovanie – obvykle zástupca vlastníkov a 2 overovateľov písomného hlasovania. Písomné hlasovanie o zmene správcu je platné len ak ho schváli nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Zmena formy správy znamená zmenu medzi formou vykonávania správy bytového domu správcom alebo spoločenstvom vlastníkov. Ku zmene formy správy môže dôjsť len ak ju schvália minimálne 2/3 všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Postup na schôdzi je obdobný. Pri všetkých úkonoch je potrebné dodržať náležitosti uvedené v Zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Aj z vášho pohľadu nepatrná formálna chyba môže viesť k neplatnosti hlasovania. Pre ďalšie hlasovanie v termíne do jedného roka platia iné / ďalšie náležitosti hlavne čo sa týka hlasovania.

AK POTREBUJETE PORADIŤ ALEBO ZREALIZOVAŤ ZMENU SPRÁVCU ALEBO ZMENU FORMY SPRÁVY OBRÁŤTE SA NA NÁS! MY DOHLIADNEME ABY BOL POSTUP A FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI V SÚLADE SO ZÁKONOM.