Domov

Poradenstvo v oblasti správy bytových domov

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
§ 6
(2) Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
 b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
 c) vedenie účtu domu v banke,
 d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
 e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
(3) Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve.

Poskytujeme poradenstvo pre vlastníkov, zástupcov vlastníkov a spoločenstvá vlastníkov a správcovské spoločnosti v oblastiach:

 • Zmena formy správy bytového domu
 • Zmluvy o výkone správy bytového domu
 • Práva, povinnosti a zodpovednosti Správcu bytového domu
 • Výpoveď zmluvy o výkone správy
 • Zánik zmluvy o výkone správy
 • Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Výbor vlastníkov bytového domu
 • Schôdza vlastníkov (zvolanie, oznámenie, uznášaniaschopnosť)
 • Hlasovanie – rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
 • Písomné hlasovanie v bytových domoch
 • Tvorba a čerpanie finančných prostriedkov bytového domu
 • Fond prevádzky, údržby a opráv
 • Splátkový kalendár pri vymáhaní nedoplatkov
 • Povinnosti a právomoci Spoločenstva vlastníkov
 • Mandátne zmluvy uzatvárané Spoločenstvom v rozsahu svojej činnosti (Mandatár nie je správca)
 • Zásady spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z.
 • Kataster nehnuteľností – katastrálny portál