Domov

Profesionálny zástupca vlastníkov

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

§ 8a (5) Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov”). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

Opis

Zástupca vlastníkov by mal byť profesionál ovládajúci legislatívu v oblasti správy bytových domov, ktorý aktívne spolupracuje v technickej a organizačnej činnosti so správcom, uplatňuje voči správcovi požiadavky vlastníkov a informuje vlastníkov o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov môže taktiež disponovať splnomocnením vykonávať ďalšie činnosti, na ktoré ho schôdza vlastníkov alebo iné ustanovenie splnomocnilo.

Zástupca vlastníkov nemusí byť vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru bytového domu v ktorom túto funkciu zastáva.

V praxi sa formujú aj výbory vlastníkov, teda kolektívny orgán viacerých vlastníkov, ktorému predsedá predseda výboru vlastníkov, zvyčajne zvolený zástupca vlastníkov.

Profesionálny zástupca vlastníkov je služba poskytovaná pre bytové domy (vlastníkov aj správcu) kde nie je zvolený zástupca vlastníkov spomedzi vlastníkov bytového domu a vlastníci alebo správca pociťujú potrebu komunikácie, kontroly a informovanosti o dianí v bytovom dome a práci správcu bytového domu.

Služby profesionálneho zástupcu vlastníkov

 • aktívna spoluúčasť pri plnení zmluvy o výkone správy z titulu zástupcu vlastníkov
 • informovanie vlastníkov o činnosti správcu
 • kontrola mesačných stavov na účte bytového domu a kontrola faktúr bytového domu
 • odsúhlasenie tvorby a čerpania finančných prostriedkov na účtoch bytového domu za účtovné obdobie
 • odsúhlasenie ročného vyúčtovania nákladov na objekt
 • súčinnosť pri organizovaní schôdzí vlastníkov
 • súčinnosť pri vytváraní zápisu zo schôdze vlastníkov
 • kontrola uznesení zo schôdze vlastníkov
 • súčinnosť pri písomnom hlasovaní vlastníkov
 • oboznamovanie vlastníkov s právami a povinnosťami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.
 • spoluúčasť pri vymáhaní nedoplatkov
 • spoluúčasť pri spracovaní splátkového kalendára pri vymáhaní nedoplatkov
 • spolupráca s technickým úsekom správcu pri vypracovaní plánu údržby a opráv, aktívna kontrola spoločných priestorov
 • účasť pri výbere dodávateľov
 • účasť pri preberaní diela správcom
 • v prípade schválenej kompetencie aj odsúhlasovanie ceny opravy do stanovenej finančnej výšky
 • v prípade existencie výboru vlastníkov príprava, organizácia a vedenie výboru vlastníkov
 • v prípade existencie výboru vlastníkov súčinnosť pri vytváraní zápisu zo stretnutia výboru vlastníkov
 • komunikácia s vlastníkmi na stanovenej úrovni
 • sledovanie katastrálneho portálu – zmena vlastníkov bytového domu