Domov

Komplexná správa bytových domov

Zákon č. 182/1993 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

§ 6
(2) Správa domu je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
 b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
 c) vedenie účtu domu v banke,
 d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
 e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
(3) Na správu domu nesmú byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy domu. Na správu v jednom dome môže byť uzavretá zmluva len s jedným správcom alebo len jedna zmluva o spoločenstve.

Správca

§ 6
(2) Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona; správca, ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu.12ca)
 12ca) Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
 č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
(5) Správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy.

Poskytujeme služby v oblasti správy bytového fondu:


Administratívno-prevádzkové zabezpečenie správy:

 • Zabezpečenie všetkých služieb spojených s prevádzkou bytových domov (dodávka tepla, TÚV, studenej vody, plynu, elektriny, odvoz a likvidácia odpadu, a pod.)
 • Riadenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi
 • Pravidelné obhliadky bytového domu
 • Zabezpečenie upratovania, domovníckych služieb vrátane zimnej služby
 • Zabezpečenie nepretržitej 24 hod havarijnej služby
 • Zabezpečenie ročného odpisu meračov SV, ÚK a TÚV
 • Komunikácia so zástupcom vlastníkov
 • Vystavenie a zaslanie upomienky neplatičom
 • Splátkový kalendár pri vymáhaní nedoplatkov
 • Zabezpečenie nadštandardných služieb – strážna a bezpečnostná služba, úprava zelene, starostlivosť o parkovacie plochy...

Finančný manažment a hospodárenie:

 • Vedenie účtu bytového domu v banke
 • Evidencia príjmov a výdavkov bytového domu
 • Vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu
 • Vedenie evidencie neplatičov
 • Rozpočítavanie nákladov
 • Spravovanie a výpočet zálohových platieb
 • Vyúčtovanie skutočných úhrad za plnenia (služby) spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru
 • Tvorba a čerpanie fondu údržby a opráv
 • Finančné hospodárenie – manažment finančných procesov bytového domu
 • Spracovanie ekonomickej časti správy o stave spoločných častí
 • Ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytových domov

Odborné a technické zabezpečenie správy:

 • Spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení
 • Zabezpečenie povinných prehliadok, kontrol a revízií
 • Zabezpečenie odstránenia nedostatkov zistených revíziami a kontrolami
 • Zabezpečenie požiarnej ochrany
 • Zabezpečenie bežnej údržby
 • Zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
 • Spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby
 • Zabezpečenie opráv a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva
 • Spracovanie technickej správy o stave spoločných častí a zariadení bytového domu, vykonaných revíziách a významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou bytového domu

Právne služby

 • Zabezpečenie správy v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi správu a vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
 • Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a dodatkov k týmto zmluvám
 • Sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv
 • Vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok
 • Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi
 • Poskytovanie právnej pomoci v otázkach správy nehnuteľností