Zmeny v zákone o správcoch bytových domov

Publikované dňa: 04.12. 2017
Komplexná správa bytových domov Poradenstvo v oblasti správy bytových domov

Viete že, správca musí byť zapísaný v zozname správcov do 31. 12. 2017? https://www.zoznamspravcov.sk/cake_administrator/publishedAdministrators

Viete že, správca musí spĺňať podmienky na výkon tejto činnosti podľa zákona č. 246/2015 Z. z.?

Osvedcenie_foto_V2kompr.jpg


Viete že, pokiaľ fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca správu bytového domu do 31.12.2017 nesplní podmienky ustanovené novým zákonom o správcoch bytových domov, zmluvy o výkone správy bytového domu účinné pred 1. januárom 2018 zanikajú najneskôr k 30. júnu 2018. O tomto je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná písomne informovať vlastníkov najneskôr 60 dní pred zánikom zmlúv?

VIETE ŽE, novým zákonom o správcoch bytových domov sa mení aj zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov?