Najdôležitejšie ustanovenie práv a povinností vlastníkov a doručovanie

Publikované dňa: 11.03. 2017
Komplexná správa bytových domov Poradenstvo v oblasti správy bytových domov

O najdôležitejšom ustanovení hovorí § 14 Zákona č. 182/1993 Z. z.

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.

(2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok. ...

DORUČOVANIE:

Povinnosť doručiť oznámenie o schôdzi je veľmi dôležitá, predovšetkým pri závažných rozhodnutiach – napr. pri zmene formy správy bytového domu, pri schvaľovaní komplexnej obnovy a pri spôsobe financovania, atď. Všetky rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov, teda aj pre tých, ktorí nehlasovali. Zákon priamo neukladá ako má byť oznámenie o schôdzi vlastníkov doručené. Pri dôležitých rozhodnutiach však odporúčame preukázateľné doručenie podľa Občianskeho súdneho poriadku:

  • osobné doručenie proti podpisu,
  • doporučené doručenie,
  • doručenie na doručenku na obálke,
  • doručenie kuriérom.